oversatt av "ulvehjerte"- link til en drømopplevelse fra henne

 

FORVANDLE VERDEN!

"BESLUTT OM VI SKAL VISE OSS!"

Dansk oversettelse av denne artikkel her

 
 


 

 

 

 

 

 

 Hvem som enn videresendte dette oversatte budskap til dere, er saken uvedkommende og bør forbli anonymt i deres sinn. Det er, det dere vil gjøre med dette budskap, som har betydning!

Hver og en av dere ønsker å utøve sin frie vilje og oppleve lykke. Dette er egenskaper, som ble vist oss og som vi nå har adgang til. deres frie vilje vil avhenge av den viten dere har om deres egen kraft. Deres lykke avhenger av den kjærlighet dere gir og mottar.

Som alle bevisste raser på dette utviklingstrinn kan dere føle dere isolerte på deres planet. Denne innflytelse gjør dere sikre på deres skjebne. Allikevel er dere på randen av store omveltninger, som kun et mindretal er bevisste om.

Det er ikke vårt ansvar, å endre på deres fremtid uten at dere velger det. Betrakt dette budskap som en verdensomspendende folkeavstemning. Og, deres svar som en hemmelig avstemning!

 

HVEM ER VI?

Verken deres vitenskapsmenn eller deres religiøse representanter taler enstemmig om de uforklarlige himmelske begivenheter, som menneskeheten har vært vitner til i tusener av år. For å kjenne sannheten må man se på den uten bruk av filteret fra ens egen tro, hvor respektabel den enn måtte være.

Et voksende antall av deres anonyme forskere utforsker nye visdomsveier og er ganske tett på virkeligheten. I dag er deres sivilisasjon overstrømmet med oseaner av informasjon, men dessverre er det kun en liten del som blir spredt, og ofte kun de mindre foruroligende

Det som i deres historie virket latterlig eller umulig er ofte blitt mulig, og så realiserte spesielt i de siste femti år. Vær klar over at fremtiden vil være enda mer overraskende. dere vil oppdage det verste så vel som det beste.

Akkurat som milliarder andre i denne galakse er vi bevisste vesener, som noen betegner som "utenomjordiske", selv om virkeligheten er hårfin.

Det er ingen fundamental forskjell på dere og oss bortsett fra erfaringen fra visse utviklingstrinn. Akkurat som i enhver annen organisert struktur eksisterer hierarki i våre indre forhold. Vårt (hierarki) er basert på visdommen fra atskillige slekter. Det er med kunnskapen fra dette hierarki, at vi henvender oss til dere.

Akkurat som de fleste av dere er vi i en søken etter det Høyeste. Derfor er vi ikke guder eller mindre guder, men i realiteten deres likemenn i det Kosmiske Broderskap.

Fysisk er vi i noen grad annerledes end dere, men størstedelen av oss er i menneskelignende form.

Vår eksistens er en realitet, men de fleste av dere oppfatter det enda ikke. Vi er ikke bare observasjoner, vi er bevisstheter akkurat som dere. Dere har ikke lykkes i å oppfatte oss, fordi vi forblir usynlige for deres sanser og måleinstrumenter det meste av tiden.

Vi ønsker å fylle dette tomrom på dette tidspunkt i deres historie. Vi traff denne kollektive beslutning, men det er ikke nok. Vi har bruk for deres. Gjennom dette budskap blir dere til beslutningstagerne! du personlig.

Vi har ingen menneskelig representant på Jorden, som kan lede deres beslutning.


HVORFOR ER VI IKKE SYNLIGE?

På visse utviklingstrinn oppdager kosmiske "menneskeheter" nye former for vitenskap utover den tilsynelatende kontroll av materien. Strukturert dematrialisering og materialisering er en del av dem. Dette er, det deres menneskehet har oppnådd i få laboratorier i tett samarbeid med andre "utenomjordiske" vesener, på bekostning av risikable kompromisser, som med fullt overlegg forblir skjulte for dere av noen av deres representanter.

Bortsett fra luft- eller rommessige objekter eller fenomener som deres vitenskapelige samfunn er bekjent med, det dere kaller Ufoer, er det i bunn og grunn multidimensionalt fremstilte romskip, som bruker disse kapasitetene. Mange menneskelige vesener har vært i visuell¨, høremessig -, berøringsmessig- eller psykisk kontakt med slike skip, hvorav noen er under hemmelige makter, som "bestemmer" over dere. Sjeldenheten av deres observasjoner er på grunn av de fremragende fordeler brakt til veie av den dematerialiserte tilstanden av disse skip.

Ved ikke selv å bevitne dem, kan dere ikke tro på deres eksistens. Vi forstår fullt ut dette.

Hovedparten av disse observasjonene er gjort på individuell basis for å røre sjelen og ikke for å omdanne noe organisert system. Det er tilsiktet av de raser, som omgir dere, men av ganske andre grunner og med ganske annerledes resultater.

For negative multidimensionale vesener, som tar del i utøvelsen av makt i skyggen av det menneskelige "fåmannsherredømme", er diskresjon motivert av deres vilje til å bevare deres eksistens og holde fast på makten.

For oss er diskresjon motivert av respekten for den menneskelige frie vilje, som folk kan utøve for å klare deres egne saker, så de kan oppnå teknisk og åndelig modenhet selv. Menneskehetens inntreden i familien for galaktiske sivilisasjoner er sterkt forventet.

Vi kan komme til syne ved høylys dag og hjelpe dere med å oppnå denne forening. Vi har hittil ikke gjort det, fordi for få av dere virkelig ønsker det på grunn av uvitenhet, likegyldighet eller frykt, og fordi nødsituasjonen ikke tilsier det. Mange av de, som studerer vår tilsynekomst, teller lysene om natten uten å lyse opp på veien. Ofte tenker de i utrykk som gjenstand, når det dreier seg om bevisste vesener.

 


HVEM ER DERE?

Dere er produktet av mange tradisjoner, som i gjennom tid gjensidig er blitt beriket av hverandres bidrag. Det samme gjelder for rasene på Jordens overflate. deres mål er å forene dere i respekten for disse røtter for å fullføre et felles prosjekt. Fremkomsten av deres kulturer ser ut til å holde dere atskilt, fordi dere fremhever det i stedet for deres dypere vesen. Form er nå mer viktig enn essensen av deres finere vesen. For de, som sitter på makten, utgjør denne utbredelse av formen festningsvollene mot enhver form for fare.

dere blir nå oppfordret til å overvinne formen, mens dere fortsatt respekterer den for dens rikdommer og skjønnhet. Å forstå formens bevissthet får oss til å elske mennesker i deres forskjellighet. Fred betyr ikke, "ikke å skape krig", det består i å bli hva dere i virkeligheten er: Ett enhetlig Brorskap.

For å forstå dette avtar antallet av løsninger innen for deres rekkevidde. En av de består i kontakt med en annen rase, som ville avspeile det bilde, som dere i virkeligheten er.


HVA ER DERES SITUASJON?

Bortsett fra ved sjeldne anledninger har vår inngripen hatt veldig liten virkning på deres evne til å treffe kollektive og individuelle beslutninger omkring deres egen fremtid. Dette er motivert av vår kjennskap til deres dype psykologiske mekanismer.

Vi kom til den konklusjon, at frihet bygges opp hver dag etter hvert som et vesen blir bevisst om seg selv og sine omgivelser og på den måten gir slipp på begrensninger og treghet, hva de nå enn måtte være. På tross av utallige modige og villige menneskelige bevisstheter blir disse tregheter kunstig opprettholdt til fordel for profitten hos en voksende sentralisert makt.

Inntil for nylig levde menneskeheten med en tilfredsstillende kontroll over dens beslutninger. Men den mister mer og mer kontrollen over sin egen skjebne på grunn av den tiltagende bruken av avanserte teknologier, dens dødelige konsekvenser på de jordiske og menneskelige økosystemer blir unngålig. Dere mister sakte men sikkert deres usedvanlige evne til å gjøre livet attråverdig. deres livskraft vil kunstig forminskes uavhengig av deres egen vilje. Slike teknologier eksisterer, som påvirker deres kropp så vel som deres sinn. Slike planer er på vei.

Det kan endre seg, så lenge dere bevarer denne kreative kraften i dere, selv om den sameksisterer med de mørke hensikter hos deres potensielle herskere. Det er grunnen til, at vi forblir usynlige. Denne individuelle kraft er dømt til å forsvinne, dersom en kollektiv reaksjon i stort omfang ikke skjer. Det vil i den kommende periode skje et brudd, hva det så enn måtte være.


Men skulle dere vente til siste øyeblikk med å finne løsninger? Skulle dere forgripe eller underkaste dere smerte?

Deres historie har aldri opphørt med å være preget av møter mellom folkeslag, som var nødt til å åpenbare seg for hverandre under betingelser, som ofte var konfliktfylte. Erobringer skjedde nesten alltid til skade for andre. Jorden er nå blitt til en landsby, der alle kjenner alle andre, men til stadighet fortsetter konflikter og trusler av alle slag og blir verre i varighet og intensitet.

Selv om det menneskelig vesen som individ har mange potensielle evner, kan disse ikke utøves med verdighet. Dette er tilfellet med størsteparten av dere og av grunner, som i all vesentlighet er geopolitiske.

Det er atskillige milliarder av dere. Utdannelsen av deres barn og deres livsbetingelser, så vel som betingelser for utallige dyr og et rikt plante liv, er ikke desto mindre fullkomment i et lite antall politiske, finansielle, militære og religiøse representanters vold.

Deres tanker og tro er utformet etter partisaninteresser for å gjøre dere til slaver, mens man på samme tid gir dere følelsen av, at dere har fullkommen kontroll over deres skjebne, som i det vesentligste er realiteten.

Men det er en lang vei mellom et ønske og et faktum, når de sanne regler for det nært forestående spill er ukjent. Denne gang er dere ikke seierherren. Å gjøre informasjoner fordomsfulle er en tusenårig strategi for menneskelige vesener. Å tilføre tanker, følelser eller organismer, som ikke tilhører dere, via teknologier skapt til dette formålet er en enda eldre strategi.

Vidunderlige muligheter for fremskritt står side om side med de store truslene om undertrykkelse og ødeleggelse. dere kan imidlertid bare erkjenne, det som blir vist dere. De naturlige ressursers opphør er programmert, og det er ikke påbegynt noe nytt kollektivt prosjekt.

Utmattelsesmekanismer i økosystemet har overskredet unngålige grenser. Mangel på ressurser og fordelingen av disse, innportprisene vil stige dag etter dag – dette vil i stor målestokk forårsake kamper med brodermord. Men også i hjertet av deres byer og landområder.

Hat vokser seg større, men det gjør kjærlighet også. Det er det, som bevarer deres overbevisning om deres evne til å finne løsninger. Men den kollektive masse er utilstrekkelig og et sabotasjearbeid blir listig utført.

Menneskelig adferd, formet av tidligere vaner og opplæring, har en sånn treghet, at dette perspektivet fører dere inn på en blindvei. Dere overlater disse vanskelige problemene til representanter, hvis samvittighet omkring felles velferd langsomt forsvinner bort foran korporative interesser. De debatterer alltid formen, men sjeldent om innholdet.

I selve handlingsøyeblikket vil forsinkelser hope seg opp til ett punkt, hvor dere må underkaste dere snarere enn å velge. Dette er grunnen til hvorfor, mer enn noen sinne i deres historie, deres beslutning i dag på en direkte og betydningsfull måte vil ha innvirkning på deres overlevelse i morgen.

Hvilken begivenhet kunne radikalt endre på denne treghet, som er typisk for enhver sivilisasjon? Hvor vil en kollektiv og forenende bevissthet komme fra, som vil stoppe denne føren bak lyset?

Stammer, befolkninger og menneskelige nasjoner har alltid møttes og påvirket hverandre. Stilt oven for trusler, som tynger den menneskelige familie, da er det kanskje på tide at en større påvirkning inntraff.

En stor kjedereaksjon er på randen til å dukke opp. Den blander mange positive med også mange negative aspekter.


HVEM ER DEN "TREDJE PART" ?

Der er to måter å etablere en kosmisk kontakt med en annen sivilisasjon: Via dens stående representanter eller direkte med enkeltpersoner uten anseelse. Den første måte medfører interesseslagsmål, den andre måten bringer bevissthet.
Den første måte ble valgt av en gruppe raser motivert av, å holde menneskeheten i slaveri og dermed kontrollere Jordens ressurser, gen - masse og menneskelig følelsesmessig energi.

Den andre måten ble valgt av en gruppe raser, som var forbundet med saken om Åndelig tjeneste. Vi har i vår ende bidratt til denne uegennyttige sak og presenterte oss selv for få år siden for representanter for den menneskelige makt, som avslo vår utstrakte hånd under påskudd av uforenelige interesser med deres strategiske visjon.

Det er derfor enkeltpersoner i dag selv må foreta dette valg uten at noen representant griper inn. Det vi tidligere foreslo for de, som vi trodde var kvalifiserte til å bidra til deres lykke, det foreslår vi nå... for dere!

De fleste av dere tenker ikke på, at ikke-menneskelige vesener deltok i å bringe disse sentraliserte makter i anvendelse, uten at de verken blir mistenkt eller tilgengelige for deres sanser. Dette er så sant, at de på en snedig måte nesten har tatt makten. De befinner seg nødvendigvis ikke på deres materielle plan og det er akkurat det, som kunne gjøre dem ekstremt effektive og skremmende i den nære fremtid. Vær imidlertid klar over, at et stort antall av deres representanter bekjemper denne faren! Vær klar over, at ikke alle bortførelser er gjort imot dere. Det er vanskelig å erkjenne sannheten!

 


Hvordan kunne dere under sånne omstendigheter uttøve deres frie vilje, når den blir manipulerte så mye? Hva er dere virkelig fri av?

Fred og gjenforening av deres folkeslag ville være første skritt mot harmonien med sivilisasjoner andre enn deres.

Det er akkurat det de som manipulerer dere bak scenen, ønsker å unngå for enhver pris, fordi ved å atskille dere, så hersker de! De hersker også over de, som regjerer dere. Deres styrke kommer fra deres evne til å innpode mistillit og frykt i dere. Dette skader betydelig selve deres kosmiske egenskaper.

Dette budskapet ville ikke være av interesse, hvis disse manipulatorers formynderi ikke nådde sitt høydepunkt og hvis deres villedende og morderiske planer ikke materialiserte seg om få år fra nå av. Deres deadline er nært forestående og menneskeheten vil gjennomgå uhørte pinsler de neste ti sykluser.

Til å forsvare dere mot dette angrepet uten ansikt behøver dere i det minste å ha nok informasjon, som fører til løsningen.

Som det alltid er tilfellet med mennesker, eksisterer motstand blant de dominerende raser. Her igjen vil utseende ikke være nok til at skjelne den dominerende fra den allierte. I deres nåværende synske tilstand er det veldig vanskelig for dere å skjelne mellom dem. Foruten deres intuisjon vil trening være nødvendig, når tiden er inne. Idet vi er klar over den uvurderlige verdi av fri vilje, så inviterer vi dere til et alternativ.


HVA KAN VI TILBY?

Vi kan tilby dere en mer holistisk visjon av universet og av et liv, konstruktive vekselvirkninger, opplevelsen av reelle og broderlige forhold, frigivelse av teknisk viten, utryddelse av lidelse, kontrollert udøvelse av individuelle evner, adgang til nye former for energi og endelig, en bedre forståelse av bevissthet.

Vi kan ikke hjelpe dere med å overvinne deres individuelle og kollektive frykt eller bringe dere lover, som dere ikke ville ha valgt. Arbeid med dere selv; individuell og kollektiv bestrebelse på å bygge den verden dere ønsker; ånden i søken etter nye himler.


HVA VILLE VI MOTTA?

Skulle dere beslutte dere for at en slik kontakt finner sted, så ville vi glede oss over beskyttelsen av broderlig likevekt i dette område av universet, fruktbare diplomatiske utvekslinger, og den inderlige Glede ved å vite, at dere er forente for å fullføre, hva dere er i stand til. Følelsen av glede er sterkt etterspurt i universet, for dens energi er guddommelig.


Hva er spørsmålet, som vi stiller dere?

"ØNSKER DERE AT VI VISER OSS?"

 


Hvordan kan dere svare på dette spørsmålet?

Sjelens sannhet kan leses ved telepati. Dere behøver kun å stille dere selv det spørsmål klart og gi deres svar like klart, for dere selv eller i en gruppe, som dere ønsker det. Å befinne seg mitt i sentrum av en by eller mitt i en ørken har ingen innflytelse på virkeevnen av deres svar, JA eller NEI, STRAKS ETTER Å HA STILT SPØRSMÅLET! Bare gjør det, som om dere snakket med dere selv, mens dere tenkte over budskapet.

Det er et universelt spørsmål og disse få ord, stilt i deres sammenheng, har rett og slet en kraftig betydning. Dere bør ikke la betenkelighet komme i veien for dere. Det er derfor dere sant å si rolig bør tenke over det. For på en perfekt måte å knytte deres svar til spørsmålet i tankene, så er det tilrådelig, at dere svarer like etter enda en lesning av dette budskap.

Ikke jag med å svare. Trekk pusten og la kraften fra deres egen frie vilje trenge inn i dere. Vær stolte over, hva dere er! Problemene, som dere måtte ha, svekker dere. Glem dem et øyeblikk, for å være dere selv. Føl kraften, som veller opp i dere. Dere har herredømmet over dere selv!

En enkel tanke, et enkelt svar, kan på drastisk vis endre deres nærmeste fremtid, på én måte som på én anden. Deres individuelle beslutning om å spørre deres indre, selv om at vi viser oss på deres materielle plan og ved høylys dag, er verdifull og avgjørende for oss.

Selv om dere kan velge måten, som best passer dere, så er ritualer egentlig ubrukelige. En oppriktig anmodning, foretatt med deres hjerte og deres egen fri vilje, vil alltid bli oppfattet av de av oss, den er sendt til.

I deres egen hemmelige viljes private avstemningsboks vil dere avgjøre fremtiden.

 

HVA ER VEKTSTANGEFFEKTEN?

Denne beslutningen bør treffes av det største antall blant dere, selv om det måtte virke som et mindretall. Det anbefales å spre dette budskapet på alle tenkelige måter, på så mange språk som mulig, til de omkring dere, enten de virker mottagelige for denne nye visjonen av fremtiden eller ikke.

Gjør det ved å bruke en humoristisk tone eller hån, hvis det kan hjelpe dere. Dere kan også åpent og offentlig gjøre narr av det, hvis det får dere til at føle dere bedre til pass, men vær ikke likeglad, for i det minste vil dere ha utøvet deres frie vilje.

Glem de falske profeter og den tro, som er blitt videregitt til dere om oss. Denne anmodning er en av de mest fortrolige, som kan bli fremsatt for dere.
Å treffe en beslutning selv, som et individ, er deres rett så vel som deres ansvar.

Passivitet fører kun til fraværet av frihet. Likeså er ubesluttsomhet aldri formålstjenlig. Hvis dere virkelig ønsker å klynge dere til deres tro, hvilket er noe vi forstår, så si NEI.
Hvis dere ikke vet, hva dere skal velge, så si ikke JA på grunn av ren nysgjerrighet. Det er ikke en forestilling, dette er det virkelige liv. VI ER I LIVE! Og levende!

Deres historie har masser av episoder, hvor besluttsomme menn og kvinner var i stand til at øve innflytelse på begivenhetenes gang til tross for deres lille antall.

Likesom et lite antall er nok til å ta verdslig makt på Jorden og øve innflytelse på fremtiden for flertallet, kan et lite antall av dere radikalt endre deres skjebne, som et svar på avmakten over for så mye treghet og forhindringer. Dere kan lette menneskehetens fødsel til Broderskap.

En av deres tenkere sa en gang: "Gi meg noe å holde fast i og jeg vil løfte Jorden".

å spre dette budskapet vil være 'grepet' til styrken, vi vil være lysårenes lange løftestang, dere vil være håndverkerne... som løfter jorden, som en konsekvens av vår tilsynekomst.

 

HVA VILLE VÆRE KONSEKVENSEN AV EN POSITIV BESLUTNING?

For oss ville den umiddelbare konsekvensen av en kollektiv gunstig beslutning være åpenbaringen av mange skip på deres himmel og på Jorden.

For oss ville den direkte effekten være den raske oppgivelsen av mange vissheter og overbevisninger.

En enkelt avgjørende visuell kontakt ville få umåtelige følger for deres fremtid. Mye viten ville for alltid bli endret. Organiseringen av deres samfunn ville for eksempel bli grundig omveltet i alle aktivitetsområder. Mange ville bli individuelle, fordi dere ville se for dere selv, at vi er levende. Konkret ville dere endre på målestokken av deres verdier.

Den viktigste ting for oss er, at menneskeheten ville utgjøre en eneste familie foran dette "ukjente", vi ville representere!

Farer ville langsomt forsvinne bort fra deres hjem, fordi dere indirekte ville tvinge de uønskede, de som vi kaller den "tredje part" til å vise seg og forsvinne. dere ville alle bære det samme navn og dele de samme røtter: Menneskeheten!

Senere ville fredelige og respektfulle utvekslinger således være mulige, hvis det er deres ønske. Akkurat nå kan den, som er sulten, ikke smile; den, som er fryktsom, kan ikke by oss velkommen. Vi er bedrøvede over å se , kvinner og barn lide i en sånn grad i deres kjød og i deres hjerter, når de bærer et sånt indre lys.

Dette lys kan være deres fremtid. Vårt forhold kan være progressivt.

Atskillige stadier på atskillige år eller årtier ville forekomme: Demonstrativ tilsynekomst av vår skip, fysisk tilsynekomst ved siden av mennesker, samarbeid i deres tekniske og åndelige utvikling, oppdagelsen av deler av galaksen.

Hver gang ville nye valg bli tilbudt dere. dere ville så selv beslutte dere for å krysse nye stadier, såfremt dere tror det nødvendig for deres ytre og indre velbefinnende. Ingen innblanding ville ensidig bli besluttet. Vi ville dra av sted, så snart dere kollektivt ville ønske, at vi gjør det.

Avhengig av hvor raskt budskapet spres verden over, vil atskillige uker eller til og med måneder være nødvendige innen vår "store tilsynekomst", hvis beslutningen således er truffet av flertallet av de, som vil ha brukt deres evne til å velge, og hvis dette budskap mottar den nødvendige støtte.

Hovedforskjellen mellom deres daglige bønner til entiteten av utelukkende åndelig natur og deres nåværende beslutning er ganske enkel:

Vi er utstyrt rent teknisk til å legemliggjøre oss!


HVORFOR ET SÅNT HISTORISK DILEMMA?

Vi vet, at "fremmede" anses som frender så lenge de legemliggjør det "ukjente". I første fase vil følelsen, som vår tilsynekomst vil skape, styrke deres forhold på et verdensomspendende plan.

Hvordan ville dere vite, om vår ankomst skyltes deres kollektive valg? Av den enkle grunn, at vi i motsatt fall allerede i lang tid ville ha vært der på deres eksistensnivå! Hvis vi ennå ikke er der, er det fordi dere utvetydig ikke har truffet en sånn beslutning.

Noen blant dere kunne tro, at vi ville få dere til å tro på et bevisst eget valg, for å lovliggjøre vår ankomst, selv om dette ikke ville være sannhet. Hvilken interesse ville vi ha åpent å tilby dere, det dere ikke har adgang til enda, til gagn for det største antall av dere?

Hvordan kunne dere være sikre på, at dette ikke er enda en utspekulert manøver av "Tredjeparten" til lettere å gjøre dere til slaver? Fordi man alltid mer effektivt bekjemper noe, som er identifisert, enn det motsatte. Er terrorismen, som undergraver dere, ikke et tydelig eksempel?

Uansett hva, så er dere de eneste dommerne i deres egne hjerter og sjeler! Hva deres valg enn er, ville det være respektabelt og bli respektert! I fraværet av menneskelige representanter, som eventuelt kunne forlede til feiltagelse, ignorerer dere allting om oss så vel som fra dem, som manipulerer dere uten deres samtykke.

I deres situasjon hersker de forsiktighetsprinsipper, som består i ikke å prøve på å oppdage oss, ikke lengre. dere befinner dere allerede i Pandoras boks, som den "tredje part" har skapt omkring dere. Hva enn deres beslutning måtte være, så er dere nødt til å komme ut av den.

Overfor et sånt dilemma, én uvitenhet mot en annen, har dere behov for å spørre deres intuisjon. Ønsker dere å se oss med deres egne øne, eller ganske enkelt tro hva deres tenkere sier? Det er det sanne spørsmål!

Etter tusenvis av år vill dette valg en dag være uunngåelig: å velge mellom to ukjente.

 

 


HVORFOR SPRE DETTE BUDSKAPET BLANT DERE SELV?

Oversett og spre dette budskapet vidt og bredt. Denne handlingen vil påvirke deres fremtid på en uomstøtelig og historisk måte i en målestokk av årtusener, i motsatt fall vil det utsette en ny mulighet for å velge til atskillige år senere, minst én generasjon, hvis den kan overleve.

Ikke å velge, betyr å underkaste seg andre menneskers valg. Ikke å informere andre, betyr å løse risikoen for å oppnå et resultat, som er motsatt ens forventninger. Å forbli nøytral betyr, å gi opp sin frie vilje.

Det dreier seg om deres fremtid. Det dreier seg om deres utvikling.

Det er mulig, at denne invitasjonen ikke mottar deres kollektive bifall og at den på grunn av mangel på informasjon vil bli ignorert. Ikke desto mindre går ingen individuell anmodning upåaktet hen i universet.

Forestill dere vår ankomst i morgen. Tusenvis av skip. Et enestående kulturelt sjokk i våre dagers historie for menneskeheten. Det vil da være for sent å angre på å ikke ha truffet et valg og spredt budskapet, fordi denne oppdagelsen vil være unngålig. Vi fastholder dog, at dere ikke kaster dere ut i det, men virkelig tenker over det! Og beslutter dere!

De store medier vil nødvendigvis ikke være interessert i å spre dette budskapet. Det er derfor deres oppgave hver især, som et anonymt, allikevel et usedvanlig tenkende og elskende vesen, å vidderegi det.

dere er stadig arkitektene for deres egen skjebne...

 

oversatt av "ulvehjerte"- link til en drømopplevelse fra henne

 

"ØNSKER DERE AT VI VISER OSS?"

 

(Kommentarer fra oversetteren av budskapet fra engelsk til dansk:
Dette budskap kom til mig fra mer end én side og vedheftet prædikaterne: "det er sant" og "det er av Lyset fra første til siste ord", samt en oppfordring til at oversætte det.
Mer enn én gang under dette kompliserte oversettelsesarbeid, der det gjaldt om også at få 'overført' energien fra den opprinelige tekst best mulig, opplevde jeg mye inspirasjon fra mine hjelpere og ordene: "sjette dimensjon - og oppover" lød i mitt indre øre.
For ikke så lenge siden oversatte jeg en annen tekst, som blant annet omhandlet en forklaring av dimensjonenes tenkemåte. Sjette dimensjon representerte "forening", og det passer fint med den underliggende energien i dette budskap.

Det er opp til den enkelte å beslutte seg for et "JA" eller "NEI".
For mitt vedkommende har jeg tilføyd en adgangsbetingelse til mitt "JA" - "hvis dere er av Lyset og kan stå i Lyset, så byr jeg deres kjærlige assistanse velkommen". Andre har valgt lignede "sikkerhetsforanstaltninger".
Velg selv deres egen! I lys og kjærlighet til hver enkel leser, Runa Jones.)

Du er velkommen til at publisere, reprodusere og kopiere dette budskap som du ønsker det.
Faktisk må du mer enn gjerne gjøre det...

Men la vennligst være med å endre eller "klippe" i teksten.

 

hovedsiden

kanaliserte