Kanalisering mottatt av Tore Alfstad 5/12-2003
med hans mottakskode nr:
VNK45-69/83AKq31bMelding fra 2 kanaliseringsgruppe seksjon 3 av Romfolkets sentrale
sambandskoordineringstjeneste.

Tema: Endring av Romfolkets politikk angående galaktisk tilnærming til den
Jordiske Befolkning generelt.

Bakgrunn:
Siden fallet av Atlantis har Føderasjonens politikk ovenfor den jordiske befolkning vært en tilbakeholdenhets politikk uten direkte syneliggjørelse i det offentlige
rom. Dette fordi vi da blant annet kunne studere i hvilke retning de Jordiske sivilisasjoner ville
utvikle seg uavhengig av direkte innflytelse fra oss. Det har også vært en baktanke med denne politikken, at på den måten kunne en eller flere av de Jordiske sivilisasjoner utvikle noe helt nytt som så ville kunne berike det
galaktiske samfunn som helhet. Dette nye ville ikke utvikle seg hvis de Jordiske sivilisasjoner bevisst hadde blitt påvirket fra resten av galaksen var tanken bak dette.

Evaluering:
Når det gjelder forskjellige former for kunst og kultur har denne antakelsen slått til på visse punkter. Det har utviklet seg former for billedkunst og spesielt musikk som
er unik for flere av de jordiske sivilisasjoner, og som ikke har sin like andre steder i vår galakse. Når det gjelder arkitektur har ikke dette vært tilfelle, da jordisk arkitektur vanligvis er varianter gått ut i fra en kubisk grunntanke. Når det gjelder vitenskap og forskning gjelder heller ikke dette. Den jordiske vitenskap hadde knapt utviklet seg uten indirekte og delvis direkte inspirasjon fra oss. Dette fordi dogmer i flere av deres religioner blokkerte for utforskning av naturen og lignende. Fra 1945 og fram til 1991 har vi hatt det som e r kalt fase 1 B i kontakttilnærmingen.
Dette har gått ut på å kontakte representanter for deres myndigheter indirekte og direkte for at disse igjen skulle informere den jordiske befolkning forsiktig om vår
eksistens.

 

Denne politikken har ikke hatt de virkningene vi hadde tenkt. Når  det gjelder utvikling av vitenskap
har det vært delvis vellykket, da noe teknologi som stammer fra oss er blitt innfaset i de fleste
av de jordiske sivilisasjoner. Dette gjelder primært teknologi som har hjulpet dere med bland
annet å utvikle de komputertyper dere har i dag med mer. Når det gjelder annen teknologi vi har prøvet å gi til dere har dette blitt stoppet av myndighetene. Dette
gjelder primært teknologi som ville ha kunnet gjøre
naturressursbelastningen av deres klode mindre. Dette er primært teknologier som ville ha kunnet gi dere rene energikil der samt produksjon uten utslipp av skadelige stoffer mm. Isteden for å informere om vår eksistens har visse av deres myndigheter igangsatt en bakvaskelseskampanje mot oss og våre hensikter for
på den måten å gjøre oss til deres fremtidige fiender.

Dette er en politikk som opprører oss sterkt, og vi
antar at motivet for dette er rent maktpolitiske samt en baktanke blant visse myndighetspersoner om at denne frykten dette skaper kan i fremtiden brukes som et
argument for styrking av visse jordiske sivilisasjoners våpenindustri og som et argument for en opprettholdelse av denne. Den totale evalueringen av fase 1B er derfor at denne er mislykket sett fra vår side. I 1991 ble derfor fase 2 innledet. Denne gikk i hovedsak inn på å delvis sperre
reinkarnasjonen av avdøde personer fra deres planet tilbake til deres planet igjen.


Istedenfor er disse blitt reinkarnert til andre jordlignende 3 dimensjonale planeter primært i
Andromeda galaksen hvor de kan utvikle seg fra det nivået de hadde på Jorden. I kroppene til de barna hvor disse sjelene skulle ha inkarnert er det isteden
inkarnert trent personalet tilhørende føderasjonen, som har som sin primære oppgave blant annet å
harmonisere deres sivilisasjoner mer mot den galaktiske føderasjon innenfra deres sivilisasjoner. Den
sekundære oppgave er å bryte ned den delen av deres myndighetsstrukturer som er til skade
både for dere og oss. For at dette kunne bli mulig var det nødvendig å heve det generelle vibrasjonsnivå på deres klode med en initial sterk frekvensheving av deres
modulasjonsmønster (matix) til et høyere nivå på deres planetariske bærebølge i 1991. Etter at dette var foretatt forsvant deler av deres lavere astralplan vekk fra deres planets aura.

De vesener som befant seg her ble evakuert til andre steder. Denne frekvenshevingen åpnet også
en port som gjorde det mye lettere for galaktiske sjeler å inkarnere i jordiske kropper. Det har også vært senere frekvenshevinger som har økt våre muligheter enda mer.
Disse mulighetene består blant annet i at det nå er mye lettere  for oss å få telepatisk kontakt med
dere enn det var før. Fase 2 innebar også at vi isteden for å kontakte myndighetene deres valgte vi ut visse grupper av personer som vi har opprettet kontakten med
fysisk og mentalt.


Disse personene har fått i oppdrag å gjøre det som deres myndigheter ikke gjorde under fase 1B, det vil si å opplyse den jordiske befolkning generelt om vår eksistens
på en forsiktig måte. Flere av disse personer utfører sine oppdrag på en tilfredstillende måte men det har oppstått et
problem og det er at de massemedier det var ment at disse personer skulle virke igjennom har blitt blokkert for dette (Gjelder primært TV og generelle aviser). Dette er
et mottrekk fra de samme myndighetspersoner som har motsatt seg fase 1B. Denne blokkeringen er effektiv i de
deler av verden som trenger denne opplysingen mest. Når det gjelder opplysing via Internett har dette for det meste vært vellykket. Det finnes også her negativ opplysning som er iverksatt av de før omtalte myndighetspersoner og som har til hensikt å danne et fiendebilde i den
jordiske befolkning ovenfor de galaktiske sivilisasjoner som våpenindustrien senere kan utnytte. Et eksempel på en slik negativ opplysnings kampanje er bøker, filmer og nettsider tilhørende David Icke, et annet eksempel er filmen Independence Day. På grunn av disse og
andre forhold har det galaktiske råd bestemt seg for å innføre Fase 2B.

Fremtidsplaner:
Fase 2B ble offisielt implementert ca 1/6-2003. Denne fasen innebærer en mye mer intensiv
kontakt fra oss ovenfor de deler av den jordiske befolkning som har fått kjennskapen om oss
undertrykket av negative myndighetspersoner. Denne kontakten vil både være mental og
fysisk og vil gjelde de personer som har den minste åpning for en mulighet for slik kontakt
bevisst og eller  underbevisst. Vi vil bruke fartøyer mye mer intensivt enn før også på en
måte som var i strid med politikken som har eksistert siden fallet av Atlantis og fram til nå.
Dette innbærer at ovenfor disse grupper vil vi ikke lengre holde oss i bakgrunnen på en skult
måte, men vil tre fram som en virkelig ting i deres dagsbevissthet. Vi vil intensivere ombordtaking både astralt og fysisk hvor vi vil informere folk
direkte om oss ombord i våre skip, og de vil huske det som har skjedd etterpå. Fase 2B innebærer også at vi vil gå inn på Radio, TV og mobiltelefoner til grupper av utvalgte personer og på den måten informere om oss. Vi vil i større grad vise oss for personer som har et kamera av en
eller annen sort klar, slik at de kan ta bilder av våre skip og legge dette ut på Internett. De nye mobiltelefonene som har innbygget kamera er særdeles egnet til dette formålet. Vi vil begynne å sende tekstmeldinger til barn og ungdommer med slike mobiltelefoner om tid og sted hvor de kan
begynne å fotografere våre fartøyer og så oppmuntre dem til å legge sine bilder ut på Internett.


Fase 2B er en innledning til Fase3.
Fase3 innebærer at det vil bli full tilnærming. I løpet av Fase 3 skal det etableres åpne kontakter mellom den galaktiske føderasjon og den jordiske befolkning.
Bevissthet om vår eksistens vil da bli etablert i den kollektive bevissthet til de jordiske sivilisasjoner. Dette
innebærer tilslutt at vi kan besøke dere på vanlig måte like fysisk og reelt som dere vil kunne få besøk av en hvilken som helst person.

Kanalisering mottatt av Tore Alfstad 5/12-2003


flg reaksjon fra bl.a. Anne -som selv har kanalisert/forfattet en meget intr bok - se omtale av den på link her

 

Hei Rune,

Takk for spennende kanalisering fra Tore. Den gjorde et sterkt inntrykk på meg.

Det er flott at man bryr seg om oss på Jorden, og kanskje er det helt
nødvendig for helheten. Men når det gjelder denne aktuelle gruppen, hva er det de egentlig vil, hva er det i detalj som opptar dem?

Det er åpenbart viktig at allmennheten blir bevisst deres eksistens og
gjerne åpne seg for deres informasjon. Selv tror jeg imidlertid at mange
jordboere vet om dem, kanskje de fleste på en eller annen måte, og at de som er i stand til det også har kontakt bevisst eller ubevisst. Men uten tvil er jordboernes fortrengingsmekanismer ganske sterke på grunn av
religiøs/makt/politisk villfarelse mm.

Men jeg synes det er noe merkelig at de først forsøkte å kontakte
myndighetspersoner på Jorden, at ikke de forutså eller telepatisk visste at dette ikke var veien å gå i en verden som denne? Men det kan jo være  så mangt jeg ikke forstår.

Åndelig sett går det sakte her på Jorden og jeg er glad for at høyere
utviklete vesener oppsøker oss, og at noen blant oss får inkarnere andre
steder i sine neste liv, og gi plass til høyere utviklete vesener her.

Jeg synes dette med Atlantis virker sant og ekte. I den tiden levde jo
"Gudene" og "Kongene" og uteomjordiseke raser blant jordmenneskene, men hvor ble det av dem etter Atlantis' undergang? Jeg kom selv som utenomjording til Jorden under Atlantis-tiden, og har hatt, tror jeg, mange av mine liv på Jorden siden. Jeg er ikke alene som utenomjording, som har vært inkarnert her opp gjennom alle årtusener siden Atlantis.

Jeg ser at det er viktig å få fart på etternølernes (jordboernes) utvikling,
da de trolig på ett eller annet vis er en fare for hele den kollektive
utviklingen i galaksen. Eller er man så stabile at det er ren omsorg? Selv
føler jeg det må være begge deler.

Setter veldig pris på dine betraktninger og håper å høre fra deg snart.

Masse tanker fra Anneigjen en kommentar "fra dem" via tore med hans mottakskode: VNK45-69/83AKq31b-2
---------------------

Kanalisert svar fra 2 kanaliseringsgruppe seksjon 3 av Romfolkets sentrale sambandskoordineringstjeneste på andre kommentar første melding.

Grunnen til at kontaktpolitikken ble forandret etter Atlantis fall var at det ble et rådsmøte i galaksen som bestemte det slik etter at denne katastrofen var et faktum. Noen utenomjordiske raser følte på den tiden en
viss medskyldighet i det som skjedde og en kan si at det ble en oppvask etter at dette hadde skjedd. Atlantiskatastrofen var delvis et resultat av at deler av en galaktisk krig (Mellom Siriushierarkiet og Pleiadiske
renegatgrupper) ble trukket ned på Jorden.

Etter dette ble det bestemt at romfolket ikke skulle påvirke jordboernes utvikling på samme vis som det ble gjort i atlantistiden delvis av frykt for å bringe  flere motsetninger
som finnes naturlig mellom flerer galaktiske raser ned på Jorden slik at disse meningsforskjellene kan utvikle seg til kriger her. I romfolkets sivilisasjoner finnes det menings og livssynsforskjeller, men de fleste av disse sivilisasjoner har utviklet seg til et nivå hvor fysisk vold ikke er
en akseptabel løsning på meningsforskjeller. Disse blir forsøkt løst verbalt eller telepatisk. Nytter ikke dette så aksepterer man meningsforskjellen som et faktum å gjør ikke mere ut av det. Dette er en av hovedgrunnene til at romfolket har holdt en viss tilbakeholdenhet til
Jordens sivilisasjoner siden Atlantis.

Mottatt 8/12-2003*****

 

her link til meget interessant, kvalitetsbok- oversatt (fra "a wanderer in the spirit worlds" av Franchezzo)- tatt ned for mer enn 100år siden - om livet på andre siden og den kjærlighet som forbinder folk på tvers av tid og rom i det karmiske løp - her dansk tekst og i wordformat eng.txt her | delvis norsk oversettelse her