Miljømessige advarsler mot særlig ATOMARE utslipp -

fra Meiers Pleiadiske romkontakter i 1975.

De er mer aktuelle aktuelle en noensinne....


Fra Pleiadiske ufo-kontakter, som kom allerede med disse advarsler  midt på 70-tallet - lenge før dette var belyst i jordiske media:

(Fra kontaktmøte tirsd.25.2.75 kl.18.02 ved Hinwill i Sveits). Oversatt fra Utdrag fra kontaktreferater fra Edw.Meiers kontakt med Pleiadiske Semjase (som kom fra planeten Erra i Taygeta-systemet i Pleiadene) i Sveits den 18.2.75 - fritt oversatt av R.Ø den 16.2.98 fra tysk materiale, fra s. 99 i heftet. Hovedinnholdet er tatt med her og uvesentlige kommentarer er utelatt.

Pleiadiske Semjase: "Dagens budskap er dette: I mange årtier har vi kontrollert alle deres verdens aktiviteter, de stadig økende (miljø-)forandringene, og de farlige virkninger av disse. I noen år har vi nå konstatert at i stratosfæren skjer det en stadig økende farlig forandring, som er begynnelsen til hva som kan medføre dødelig utgang for alt Jordisk liv: i økende grad forandres stratosfærens ozonbelte på grunn av uansvarlighet i forbindelse med menneskets landvinninger. Ulike ozonnedbrytende kjemikalier stiger opp i atmosfæren i form av gassubstanser, og skader således ozonbeltet. Det gjelder særlig bromgasser.

"Allerede er det skjedd en skade til 6,38 % nedbrytning. En prosentsats som begynner å bli skadelig og farlig for alle livsformer, og som kan fremkalle mutative forandringer. Denne prosentsats er nådd bare på 60 år. En økende mengde med ultrafiolette stråler fra solen trenger da inn i atmosfæren, og kan deretter skade alle livsformer. Over mange områder er dette ozonbelte allerede alvorlig angrepet og gir ikke lengere samme beskyttelse. På tre ulike steder er det allerede en risiko for at det brytes ned helt, innenfor noen få årtier, om ikke menneskene ikke stopper de ødeleggende prosesser.

"Det er bl.a. kjemiske substanser, stråling (? - oversetterfeil fra tysk??) fra eksplosjonsmotorer og andre forstyrrende prosesser, som f.eks. atomspaltning - som siden 1945 har skapt forandringer hos alt liv. Nedbrytende gasser frigjøres også gjennom ting fra dagliglivet, ettersom hver sprayflaske slipper ut både brom og andre kjemikalier, som stiger opp i atmosfæren og langsomt, men uunngåelig ødelegger den. I den senere tid har deres vitenskapsmenn i ulike land kommet så langt i sin kunnskap at de har innsett hvilken ødeleggende virkning som særlig brom har, men man fortsetter å bruke dette i krigstekniske hensikter.

"Bl.a. er en plan å skyte raketter med brom opp i stratosfæren, for å lage huller i ozonbeltet (over bestemte omr.) Men da beltet er i bevegelse, vil stadig nye omr. bestråles. Det ligger i hele menneskehetens - og alt Jordisk livs interesse at det blir opplyst om dette overalt. Vend dere også til herr Michael McElroy ved Harvard University i USA, for han er allerede en autorativ forsker på dette område......


Avhandlingen er omfattende,og mer stoff om dette finnes i UFO-CONTACT FROM THE PLEIADES  som også ligger på samme nettside her. Videre følger en oppsummering av dette  av R.Ø.:

(denne følgende ARTIKKEL ble skrevet for og  sendt Aftenposten i forbindelse med Kyoto konferansen i -97 -men ble "selvsagt" ikke tatt inn - for de blinde journalister verden over mangler INTUISJON OG VISDOM! Når jeg noe senere fikk egen nettside, ble dette og mye mer lagt ut der)

ROMFOLKETS ADVARSLER MOT ATOMKRAFT

og de miljømessige katastrofale virkninger

Siden andre verdenskrig er det sprengt en meget stor mengde atombomber over og under Jorden, likeledes i havet. I tillegg er det bygd flere hundre atomkraftverk rundt om på kloden, og i uvitenhetens navn så fortsetter det. Vitenskapen regner ikke dette som noen fare, men romfolket har ved mange anledninger advart mot dette. Spesielt hydrogenbomber er farlige da de skaper kraftige forstyrrelser i alle galaksens forbindelser av hydrogen på et mikrokosmisk plan. På Jorden vil det også utløse store jordskjelv, som ikke nødvendigvis kommer samtidig med sprengningen.

Vitenskapen tror dessuten at solen er en atomreaktor, men i virkeligheten er det en energitransformator for kosmiske/åndelige energier fra det høyeste kosmiske plan.(som Martinus kaller "salighetsriket"). Også de fisjons-baserte atomkraftverk er langt mer farlig enn det forskerne aner, som vi her skal belyse videre.

Dette fremkommer i de advarsler som "kosmiske intelligenser" fra Pleiadene overbrakte sveitseren Eduard Meier i perioden 1975 til ca.1980, som bl.a. er etterforsket og beskrevet i boken Ufo-contacts from the Pleiades, skrevet av den pensjonerte amerikanske flyvåpen-kaptein Wendelle Stewens. I denne boken som utkom tidlig på 80-tallet, beskrives meget interessant advarsler fra disse "overvåkere" fra Pleiadene, vedrørende de katastrofale virkninger som atomare prosesser har på atmosfæren, og derav hele Jordens miljø.

Pleiade-kontaktene forklarte at det i atomare prosesser fra kjernekraftverk og prøvesprengninger, skapes utstrømning av ekstremt negativt ladede mikropartikler som ikke lar seg innkapsle i betong eller stålmantler. Atom forskerne har enda ikke oppdaget dem! De er av mikroskopisk størrelse, langt under elektronets nivå, og jordiske atom-forskerene aner intet om deres eksistens!!

Disse mikropartikler går direkte gjennom kapslingene, og p.g.a. den negative ladning, frastøtes de bakken og går ut i ionosfæren. De frastøtes likeledes sollys-partiklenes ladning - slik at de oppsamles primært ved polene hvor solinnstrålingen er minst sterk. Og der reagerer de med de normalt positivt ladede ioner, og skaper en meget negativ plasma. Denne forsvinner ikke - men vokser som en kreftsvulst! Dette er den egentlige og viktigste årsak til ozonhullene, klodens oppvarming og de derav følgende abnorme værmønstere, jfr. de Pleiadiske kontakter!

Allerede i 1975 kom disse romfolk med disse klare advarsler, og de meget store konsekvenser det ville få etter tusenårsskiftet, om dette ikke ble stoppet. Først nesten 12 år senere ble dette med ozonhullene bekreftet av satellittmålinger gjort av TOMS sonden sist i -86, og fenomenet begynte da så smått å bli belyst i media.

Pleiaderne advarte videre med de sekundære virkninger av dette, som bl.a. gjaldt økning av jordens rotasjonshastighet; dette først nesten ikke merkbart, men med akselererende virkning. Jordbanen ville deretter raskt kunne endres, med uoverskuelige virkninger som følge! De påpekte også at den forøkte oppvarmingen som virkning av den intensiverte solinnstråling, ville resultere i heving av jordens indre trykk, som igjen ville øke aktiviteten av vulkaner og jordskjelv radikalt. I dag - mer enn 20 år i ettertid - er dette kjensgjerninger man kan lese ut av konkrete målinger! Uten at ekspertene direkte vet hvorfor.

Noe er idag - sist i -97 - skjedd med å redusere de rent kjemiske utslipp, bl.a. KFK-gasser, og man prøver å begrense utslipp fra karbonbasert forbrenning, redusere bilbruk, osv. Men de atomare utslipp fortsetter som før, for her handler man i uvitenhetens navn. Og i den grad disse her refererte advarsler er kommet de ansvarlige for øre, blir de vel enkelt ignorert. For ut fra myndighetenes syn (les viten) eksisterer selvsagt ikke mennesker på høyere utviklede kloder i rommet, og påståtte advarsler herfra blir sikkert hånlig utledd som overtro fra fantaster.

Ikke desto mindre kan disse advarsler fra -75 etterkontrolleres nå i ettertid, for hvordan kunne Meier komme med disse påstander som 10 år senere ble vitenskapelig bekreftet, hvis han ikke hadde reelle kontakter med vesener som virkelig hadde innsyn og overblikk. Og selv om da man slett ikke tror på kosmiske intelligenser som har omsorg for "brødre og søstre" på Jorden, bør man studere disse advarsler før det er for sent. For i mellomtiden stiger klodens febertemperatur faretruende.

Men som alle andre levende vesener har kloden et immunforsvar som vil fjerne disse elementer som truer dens eksistens.... Og dette immunforsvar virker likesåvel på de høyere plan, i mekanismer som ligger totalt utenfor det begrensede overblikk som dagens materielle autoriteter har på "livet". Og det sies i kanalisert materiale, at var det ikke for klodens kosmiske beskyttelse via de høyere utviklede overvåkere - de kosmiske "barnepassere" - ville kloden, p.g.a. de atomare sprengninger, for lengst ha drevet ut i fjerne baner i rommet, der livet slik vi ser det her, ville vært umuliggjort.

mer på engelsk på http://galactic.no/rune/minesotacont.html

(Avhandlingen er omfattende,og mer stoff om dette finnes i UFO-CONTACT FROM THE PLEIADES )

og noe annet intr også  lenger ned

hovedside


 

FROM ANOTHER SITE:

UFOs - FAQ

 

 

 Most of the UFOs visiting this planet come from Mars and (higher dimension/matter-life-level of..R.comm.) Venus. Most of them, even the Venusian ones, are made on Mars, which is a kind of great industrial planet. All of them are of subtle, etheric, not dense physical, matter. They can lower the vibrational rate of that matter until it comes within the range of our sight, so for a limited period they are visible. Normally, unless you have etheric vision, they would be invisible, but to the Martians, the Venusians and so on, they are visible because they are in that same kind of energy. If you went to Mars, you would see nothing, yet there are more people on Mars than on this planet.

 Their technology is thousands of years ahead of ours at the present time, but when we have the new Technology of Light, which will be as soon as the planet settles down, the principle of sharing is governing and there are no wars, the Technology of Light will give us all the energy we need directly from the sun. This is how the people on Mars and Venus and elsewhere receive their energy. That will speed up our evolution tremendously from a technical point of view.

Our planet has exerted on it, from a great body in space, a force which pulls it very slightly off its axis, and if it had not been corrected by the Space Brothers, then all life would have been very painful; we would have had cataclysm and so on. They have put around the planet an energetic ring of light which keeps it intact on its axis, and so long as they patrol the planet and keep that going we are safe.

 They also, so far as our karma allows, neutralize much of the nuclear radiation which we pump into the atmosphere from our nuclear power stations. They also go down into the oceans and neutralize waste which we have dumped there and which otherwise would kill off marine life and further poison the planet.

The planet is already polluted to a degree which is now dangerous. Pollution is the greatest killer of all diseases of humanity, and much of it is of nuclear radiation. The advice of Maitreya and the Masters will be to close down immediately all nuclear-fission power stations in the world. They could be replaced tomorrow with a safe, fusion, process of nuclear power, as an interim measure before the coming Technology of Light.

Q. Does Maitreya say there is really life on other planets and there are other beings who come to the Earth just to protect us? 

A. Maitreya has not so far said so directly, but recently he spoke of other beings in space, far advanced, who have always protected humanity. All the planets, without exception, are inhabited. In my experience, UFOs are absolutely real. They cannot usually be seen by us because their normal state is on the higher etheric, not solid, physical levels. When we do see them, this is because they lower the vibrational rate of the vehicles to come within our vision, as a temporary manifestation. 

They are there all the time in their thousands and even millions. They help us in many ways and without them this earth would be a very painful place indeed. They mop up a great deal of the nuclear radiation which we release into the atmosphere through nuclear experimentation. Even if a test is underground, contaminated, poisoned dust flies up into the atmosphere. The space beings have ?implosion? devices which neutralize this nuclear radiation. Without their assistance our rivers and streams would be undrinkable; we would, literally, be dying. There would also be large numbers of deformed babies born. All this is a result of our misuse of nuclear energy. Without their help we would be in a very sad state.

Q. Do you think there is any threat from the people on other planets?

A. Absolutely not. Their intention is totally beneficial - in fact, without their help this planet would not be liveable in at this point. We owe them an enormous karmic debt.

Q. Has there been interference in world affairs by extra-terrestrials?

A. All Hierarchies of all the planets in this system are in touch with each other, and everything that takes place in an extra-terrestrial sense takes place under Law. All the planets of our system are inhabited, but if you were to go to Mars or Venus you would see nobody because they are in physical bodies of etheric matter, finer, subtler, than gas. If you were to go there and had etheric vision they would be as real to you as they are to each other, but if you have not etheric vision - and the bulk of humanity do not as yet have etheric vision, though some people here and there have the beginning of it - to all intents and purposes these planets would seem to be uninhabited.

There is ample evidence in the craft which we call UFOs to show that there has been a surveillance of this planet for many years (at least since 1945, but in fact since the beginning of time). This means that this planet is kept intact. There is a huge star out in space which is exerting a magnetic ?pull? on our planet, hence the growing incidence of earthquakes over the last 180 years.

What we call the 'Space Brothers', the people who use the vehicles we call UFOs, who come mainly from Mars and Venus but also from Jupiter, Mercury and a few other planets, have put around our planet a ring of light which keeps it on its axis. It is very slightly off its axis, but this ring allows it, within karmic limits, to be held so that the poles do not flip, which is predicted by many prophets of doom to take place. It will not take place, nothing can shift that ring of light which is put in place by our Space Brothers. Without their help this planet would probably be in chaos. One of the major activities of the Space Brothers is to neutralize the pollution with which we are destroying our planet - caused in the main by nuclear radiation which is pouring out from the nuclear powerhouses all over the world. 

Every underground nuclear explosion also puts into the air dust which is totally contaminated by nuclear radiation with a half-life of thousands and thousands of years. Within karmic limits they mop up as much radiation and pollution as possible - otherwise this planet would by now be unliveable. Pollution, according to the Masters, is already the number one killer in the world. It so diminishes the activity of the immune system that people succumb to many diseases such as pneumonia, influenza, AIDS, HIV and so on. The very air we breathe, the water, the soil, is totally polluted and we are destroying the very planet which we need for our continued existence and that of our children.

One of the major things which will happen after the Day of Declaration is the turning of the attention of humanity really strongly to the cleaning up of the environment and making this earth viable again. Every human being, of whatever age, will be involved in this process. As soon as the needs of the starving millions are met, as soon as the process of sharing is under way, then the attention of all must turn to the support of our eco-systems, otherwise there will be no planet.

One of the main factors in maintaining our eco-system is our Space Brothers: we owe them an enormous debt. There are various tales in magazines and newspapers of people being taken up, experimented on, and things being inserted under their skin and so on. All of this is totally untrue. There is not a single instance of such happenings. All of these stories are the result either of the fevered astral imagination of people who want to feel these things and do so in an astral sense, which they then describe to others and so build up a climate; or work of certain negative forces in the world whose aim is to keep from the public the reality of the extra-terrestrial connection of this planet.

 All the planets at Hierarchic level are interconnected and are all in communication. This solar system acts as a unit - it is not one planet and a whole lot of dead planets. They are all teaming with life at different stages. We are at a midway stage; Venus is unbelievably evolved compared with this planet, as is Jupiter, Mercury, Saturn and various other planets. They have no need to carry out experiments on us; they know. They are so advanced that they can make the UFO craft which are made from etheric matter. They create the crop circles as a means of letting us know, obliquely, that they are here - that the Space Brothers are real. Only they could simultaneously, in fields all over the south of England, in a few seconds, create unbelievably complex and beautiful crop circles. The technique is programmed into the vehicle; they only have to hover and in a few seconds the work is done.

Q. Will Space Brothers work more openly in the world in the future?

A. Yes; the process is already beginning.

from http://www.share-international.org


 

hovedside