HØYKOSMISK RENSELSE MED LYS OG STRÅLER

De nye kosmiske energiene er merkbare for de fleste av dere. Alle er påvirket av energiene på en eller annen måte. Lysbærerne, som har åpnet fullstendig opp for de nye energiene, merker det kanskje på en lettere måte fordi cellene og molekylene i kroppene deres allerede er så omtransformert at de radierer mere lys enn andre. Lyset er høyfrekvent energi. Radioaktiv stråling er høyfrekvent lys. Når lyskroppene deres er enda mer utviklet, vil dere være i stand til å utsettes både for radioaktiv stråling og annen kosmisk stråling uten å ta fysisk skade av det. Strålene stopper ikke i kroppen, de går rett gjennom.

Slik er det også med for eksempel bakterier. Noen blir syke fordi bakteriene stopper i kroppen, i stedet for å passere rett gjennom. De som ikke har hevet sin bevissthet i tilstrekkelig grad til at lyset kan slippe gjennom, vil i årene fremover være utsatt for stråleskader i form av for eksempel hudkreft. Ozonlaget blir stadig tynnere, men det er en hensikt med det også. Fra et naturvernsynspunkt er det nyttig fordi dere da innser deres ansvar for Moder Jord, og ser hvor ille dere har pleiet Henne. Fra et høyere synspunkt er det et ledd i den Høyere Planen. For at de høyfrekvente kosmiske strålene skal kunne trenge ned i jordsfæren, må ozonlaget tynnes ut. Grunnen til dette er at Jorden nå en gang for alle skal renses for sitt karma Det er ikke bare menneskene som skal renses, også nasjoner og planeten selv skal gjennom den samme prosessen. Når Jorden renses, renses dere også - og omvendt.

Dere er en levende celle, planeten Jorden og alle som bor der, er en pulserende celle. Men tilstanden ikke er så bra i øyeblikket. Kosmiske energier kan være så mangt. De som er meget sensitive, kan merke forskjeller i energier som kommer fra ulike hold. Noen energier har dere kjent i tidligere epoker av Jordens historie, men disse energiene ble dradd tilbake blant annet i forbindelse med store kulturers og kontinenters undergang. Andre energier er helt nye i den forstand at de aldri har vært tilknyttet Jorden. Vi har aldri vært i stand til å overføre energier til Jorden i en slik skala som nå. Det har å gjøre med at tiden ikke har vært inne før nå. Det intergalaktiske samarbeidet teller millioner av individer over hele galaksen og i andre solsystemer som bistår Jorden i denne fasen. Andre planeter har vært gjennom oppgraderinger i en eller annen form - nå har turen kommet til dere.

Energiene sendes både fra planeter og fra armadaer av kosmisk-eteriske lysskip som nå har sitt fokus vendt mot Jorden. Vi følger spent med. Energiene sendes noen ganger intenst, andre ganger lettere. Energioverførselen konsentreres om visse faser, det er en gitt syklus i overførselen. Dere kan se lysskipene på himmelen, kanskje ikke som romskip, men som skyer med gitte former Neste gang dere ser en slik sky, send en forsonlig tanke til oss og vi vil besvare den.8 Energiene skal rense Jorden og menneskene. 

Energiene skal brukes i den nye tids teknologi til samferdsel og industri. Det er rene energier og kan ikke sammenlignes med de forurensende kjernekraftverkene dere fremdeles er så avhengig av. Kjernekraftverkene har snart utspilt sin rolle og vil bli ødelagt, én etter én. Atomkraft var aldri ment å skulle brukes til prøvesprengninger osv.

Den inngripen dere der gjorde, var i strid med kosmiske lover og hadde ringvirkninger langt ut i verdens-rommet. Den Intergalaktiske Konfederasjonen har grepet inn og stoppet atomsprengninger, ikke fordi de ville blande seg inn i menneskenes utvikling, men nettopp fordi virkningene av en atomsprengning er så alvorlig som den er. Risikoen for en atomulykke vil likevel. være til stede så lenge det finnes atomvåpen og kjernekraftverk. Forstyrrelser i atmosfæren kunne utløse en atomsprengning. At det fremdeles finnes atomvåpen på Jorden, er et tegn på at dere enda ikke er trygge på dere selv - eller hverandre. Det er opp til dere å bygge ned atomarsenalene, men vi vil følge dere nøye og gripe inn hvis noe uforutsett skjer.

Det tillates ikke, sier vi her fra de høyere overvåkningsplan - at "kreftceller" får ødelegge denne klodes fødsel inn i lyset. Ha tillit, men føl også personlig ansvar i ditt eget ansvars- eller myndighetsområde. Og dette inkludere bevisste, kjærlige tanker på ditt eget mikro-univers: kroppen din! Her er du selv GUD, og den fysiske og mentale føde som du tilfører dette univers, blir bestemmende for ditt eget velbefinnende, som også er harmoni eller disharmoni for de milliarder av livsenheter som bebor din kropp. Derfor: Vær bevisst i alt du gjør, men ha tålmodighet med alt og alle!

 

VITENSKAP OG ÅND SKAL FORENES OG GAMMEL VITEN SKAL BLI NY

De kosmiske energiene kan utnyttes på mange måter, men dere vil ikke være i stand til å utnytte dem fullt ut med det samme. På andre planeter har det tatt millioner av år å lære å beherske energiene, og fremdeles er man under utvikling. Dere vil kunne utnytte energiene perfekt på det nivået dere til enhver tid er på. Dere har fremdeles ikke esoteriske skoler, og deres universiteter har ingen forutsetninger for å undervise i den nye tids viten. Derfor har dere lærere med dere, både iblant dere og i andre verdener. Det er ikke slik at alt det gamle plutselig blir irrelevant. Det er snarere det beste fra to verdener som skal forenes.

Mange av dere har de nødvendige bakgrunnskunnskapene, blant annet vitenskapsmenn, åndsforskere/antroposofer, fysikere osv. Vitenskap og filosofi / religion (men ikke som blind tro) - skal forenes, fordi ingen vil komme videre hver for seg. Det er jo det samme alle snakker om, men fysikeren har andre forklaringer enn for eksempel filosofen. Det blir spennende når flere vitenskapsmenn og -kvinner våkner opp. De vil bli viktige støttespillere i den nye tiden. Mange sannhetsbiter vil falle på plass når den gamle viten fra blant annet Atlantis blir tatt frem igjen. På mange måter er det Atlantis som utspilles om igjen.

Men Atlantis gikk under i åndelig arroganse og misbruk av kosmiske energier. Dere vil bli gitt en del viten, men ikke alt. Mange ting skal ikke frem før den endelige separasjonen er et faktum. Det er mange ting dere enda ikke ville greie å håndtere uten å falle for fristelsen til å misbruke det. Men det ville være naivt å underslå at det allerede finnes mennesker som er i stand til å utnytte de nye energiene - og misbruke dem. Derfor stilles det så store krav til dere som har valgt å være lysbærere frem mot den nye tiden. Deres kollektive bevissthet er nå så høy - og utviklingen går i riktig retning - at rene misbruk ville bli stoppet hvis misbruket ville forårsake ødeleggelser av Jorden og smitte deler av verdensrommet.

 

 

link til neste del